Социални Мрежи

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ PACHICO AHD, 5 л.

73,20 BGN
  • Кат. номер: 4026
Ограничена наличност

Биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:
       –хигиена и дезинфекция на ръце;
       –хирургична дезинфекция на ръце;
       –дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

Хигиенна дезинфекция на ръце:
       –бактерицидно и фунгицидно действие – 3 мл. – 30 сек.
       –туберкулоцидно действие – 2 х 3 мл. – 60 сек.

Хирургична дезинфекция на ръце:
       –бактерицидно, вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2 х 3 мл. – 2 х 2.5 мин.
       –тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1.5 мин.
       –профилактика на HBV/HIV – 3 х 3 мл. – 3 х 1 мин.
       –при риск от HBV/HIV – 3 х 3 мл. – 5 мин (2+2+1).

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

  Н225 Силно запалими течности и пари.

  H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

  Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

  P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.

  Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

  Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

  Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА


  Тегло: 5 кг

Биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:
       –хигиена и дезинфекция на ръце;
       –хирургична дезинфекция на ръце;
       –дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

Хигиенна дезинфекция на ръце:
       –бактерицидно и фунгицидно действие – 3 мл. – 30 сек.
       –туберкулоцидно действие – 2 х 3 мл. – 60 сек.

Хирургична дезинфекция на ръце:
       –бактерицидно, вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2 х 3 мл. – 2 х 2.5 мин.
       –тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1.5 мин.
       –профилактика на HBV/HIV – 3 х 3 мл. – 3 х 1 мин.
       –при риск от HBV/HIV – 3 х 3 мл. – 5 мин (2+2+1).

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

  Н225 Силно запалими течности и пари.

  H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

  Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

  P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.

  Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

  Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

  Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА


  Тегло: 5 кг