Социални Мрежи

ДЕЗИНФЕКТАНТ DZF BA КОНЦЕНТРАТ, 5 л.

73,20 BGN
 • Кат. номер: 4030
Избраният продукт не е наличен в момента.

ПАЧИКО ДЗФ-БА ДЕЗИНФЕКТАНТ БЕЗ АЛДЕХИДИ

Получавате 250 литра готов разтвор - 0,468 лева/литър готов дезинфектант

Област на приложение: Биоцитът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са:

 • дезинфекция на повърхности(фоайета, стълбища, чакални, стени, твърда мебел) в здравни и лечебни заведения и обекти с обществено предназначение
 • дезинфекция на повърхности, кухненски ивентар, оборудване за приготвяне и съхранение на храни, посуда и прибори за хранене в обекти за производство и търговия с храни

Начин на употреба: Почистване и дезинфекция на повърхности(здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение):чрез забърсване/напръскване с 0,5% р-р при експозиционно време 4 часа

 • чрез забърсване/напръскване с 1% р-р при експозиционно време 1 час
 • чрез забърсване/напръскване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути

Разходни норми: С МОП - 100мл/м2 с оросяваща техника - 300мл/м2, с машини тип Kercher- 150мл/м2 
Почистване и дезинфекция на повърхности, оборудване, кухненски инвертар(обекти за производство и търговия с храни):

 • чрез забърсване с 1% р-р при експозиционно време 1 час
 • чрез забърсване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути

Почистване и дезинфекция на кухненска посуда и прибори: - чрез потапяне/накисване в 0,5% р-р при експозиционно време 30 минути

Предупреждения за опастност:
Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите, Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопастност:
Р261 Избягвайте вдишване на изпаренията, Р273 Да се избягва изпускане в околната среда, Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска, Р301+Р330+Р331+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, Р303+Р361+Р353+Р310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА(или косата) незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането, Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно опаковката преди употреба.

Състав: Дидеципдиметиламониев хлорид CAS№7173-51-5-1,5г/100г, алкилдиметилбен-зинамониев хлорид  CAS№68424-85-1 - 3,5г/100г pH(1%p-p)=7.5

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

 

 

ПАЧИКО ДЗФ-БА ДЕЗИНФЕКТАНТ БЕЗ АЛДЕХИДИ

Получавате 250 литра готов разтвор - 0,468 лева/литър готов дезинфектант

Област на приложение: Биоцитът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са:

 • дезинфекция на повърхности(фоайета, стълбища, чакални, стени, твърда мебел) в здравни и лечебни заведения и обекти с обществено предназначение
 • дезинфекция на повърхности, кухненски ивентар, оборудване за приготвяне и съхранение на храни, посуда и прибори за хранене в обекти за производство и търговия с храни

Начин на употреба: Почистване и дезинфекция на повърхности(здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение):чрез забърсване/напръскване с 0,5% р-р при експозиционно време 4 часа

 • чрез забърсване/напръскване с 1% р-р при експозиционно време 1 час
 • чрез забърсване/напръскване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути

Разходни норми: С МОП - 100мл/м2 с оросяваща техника - 300мл/м2, с машини тип Kercher- 150мл/м2 
Почистване и дезинфекция на повърхности, оборудване, кухненски инвертар(обекти за производство и търговия с храни):

 • чрез забърсване с 1% р-р при експозиционно време 1 час
 • чрез забърсване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути

Почистване и дезинфекция на кухненска посуда и прибори: - чрез потапяне/накисване в 0,5% р-р при експозиционно време 30 минути

Предупреждения за опастност:
Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите, Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопастност:
Р261 Избягвайте вдишване на изпаренията, Р273 Да се избягва изпускане в околната среда, Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска, Р301+Р330+Р331+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, Р303+Р361+Р353+Р310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА(или косата) незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането, Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно опаковката преди употреба.

Състав: Дидеципдиметиламониев хлорид CAS№7173-51-5-1,5г/100г, алкилдиметилбен-зинамониев хлорид  CAS№68424-85-1 - 3,5г/100г pH(1%p-p)=7.5

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА