Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна

ПРОФЕСИОНАЛЕН АРОМАТИЗАТОР "AIRMAX LILY OF THE VALEY", 500 мл.

11,52 BGN
  • Марка: EKOMAX
  • Кат. номер: HD1918
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

Професионален ароматизатор за стаи със свеж аромат на момина сълза.
Устойчивост 3 пъти по-голяма от традиционните ароматизатори, дължащи се на формула Superconcentrate.
СЪСТАВ: по-малко от 5% нейонни повърхностно активни вещества, пропан-2-ол, парфюм, бутилфенил метилпропионат, цитронелол, бензил салицилат, метилизотиазолинон.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина и замръзване, при температура между 5-25⁰C.
ВНИМАНИЕ!
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H315: Предизвиквава дразнене на кожата. H226: Запалими течност и пари. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. EUH208: Съдържа <хексил цинамал, цитронелол, геранилол, бутилфенил метилпропионат. Може да предизвика алергична реакция.

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102: Да се съхранява извън обсега на деца.
P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето
забранено
P233: Съдът да се съхранява плътно затворен.
P242: Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.
P243: Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.
P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.
P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P273: Да се избягва изпускане в околната среда.
P280: Носете предпазни ръкавици / предпазни очила.
P264: Да се измият ръцете старателно след употреба.
P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P303 + P361 + P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото
замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в сертифициран център за събиране на отпадъци.
Срок на годност: Да се ​​използва в рамките на 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

Цената е с включено ДДС!

Професионален ароматизатор за стаи със свеж аромат на момина сълза.
Устойчивост 3 пъти по-голяма от традиционните ароматизатори, дължащи се на формула Superconcentrate.
СЪСТАВ: по-малко от 5% нейонни повърхностно активни вещества, пропан-2-ол, парфюм, бутилфенил метилпропионат, цитронелол, бензил салицилат, метилизотиазолинон.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина и замръзване, при температура между 5-25⁰C.
ВНИМАНИЕ!
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H315: Предизвиквава дразнене на кожата. H226: Запалими течност и пари. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. EUH208: Съдържа <хексил цинамал, цитронелол, геранилол, бутилфенил метилпропионат. Може да предизвика алергична реакция.

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102: Да се съхранява извън обсега на деца.
P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето
забранено
P233: Съдът да се съхранява плътно затворен.
P242: Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.
P243: Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.
P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.
P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P273: Да се избягва изпускане в околната среда.
P280: Носете предпазни ръкавици / предпазни очила.
P264: Да се измият ръцете старателно след употреба.
P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P303 + P361 + P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото
замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в сертифициран център за събиране на отпадъци.
Срок на годност: Да се ​​използва в рамките на 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

Цената е с включено ДДС!

Характеристики
Характеристики +
приложение
Ароматизатор