Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна

ПРОФЕСИОНАЛЕН АРОМАТИЗАТОР "AIRMAX MELANIE", 500 мл.

12,00 BGN
  • Марка: EKOMAX
  • Кат. номер: HD1928
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

Професионален освежител за стаи със свеж, внимателно подбран екзотичен аромат на цветя. Устойчивост 3 пъти по-голяма от традиционните освежители, дължаща се на формула Superconcentrate.
Състав: по-малко от 5% нейонни повърхностноактивни вещества, пропан-2-ол, парфюм, бутилфенилметилпропионат, хексил цинамал, бензил салицилат, цитронелол, кумарин, d-лимонен, алфазометил йонон, линанол, метилизотиазолинон. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина и замръзване, при температура между 5-25⁰C.
  
ВНИМАНИЕ!
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H226: Запалими течност и пари. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. EUH208 - Съдържа: хексил цинамал, цитронелол, геранилол, бутилфенил метилпропионат. Може да предизвика алергична реакция.

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P242: Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P280: Носете предпазни ръкавици / предпазни очила. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P303 + P361 + P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в сертифициран център за събиране на отпадъци.
Срок на годност: Да се ​​използва в рамките на 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

 

Цената е с включено ДДС!

Професионален освежител за стаи със свеж, внимателно подбран екзотичен аромат на цветя. Устойчивост 3 пъти по-голяма от традиционните освежители, дължаща се на формула Superconcentrate.
Състав: по-малко от 5% нейонни повърхностноактивни вещества, пропан-2-ол, парфюм, бутилфенилметилпропионат, хексил цинамал, бензил салицилат, цитронелол, кумарин, d-лимонен, алфазометил йонон, линанол, метилизотиазолинон. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина и замръзване, при температура между 5-25⁰C.
  
ВНИМАНИЕ!
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H226: Запалими течност и пари. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. EUH208 - Съдържа: хексил цинамал, цитронелол, геранилол, бутилфенил метилпропионат. Може да предизвика алергична реакция.

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P242: Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P280: Носете предпазни ръкавици / предпазни очила. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P303 + P361 + P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в сертифициран център за събиране на отпадъци.
Срок на годност: Да се ​​използва в рамките на 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

 

Цената е с включено ДДС!

Характеристики
Характеристики +
приложение
Ароматизатор